░▒▓ دنیای مطالب زیبا ░▒▓

$$$ من خودم هستم و تنهایی و یک حس غریب با نگاهی به دنیای پر فریب اما آشنا $$$